Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Park Handlowy Kawadrat S.A.

Zarząd Park Handlowy Kwadrat S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 38, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453625, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 października 2023 roku, na godz. 1400, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Park Handlowy Kwadrat S.A., które odbędzie się w Białymstoku, przy ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A.,
a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia BIAZET S.A. i Park Handlowy Kwadrat S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia BIAZET S.A. (spółki przejmującej) i Park Handlowy Kwadrat S.A. (spółki przejmowanej) oraz wyrażenia zgody na Plan połączenia tych spółek.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Akcjonariat