Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Park Handlowy Kwadrat S.A. ze spółką BIAZET S.A.

Zarząd Park Handlowy Kwadrat S.A. z siedzibą w Białymstoku, stosownie do art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy spółki o zamiarze połączenia się Park Handlowy Kwadrat S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453625, jako spółki przejmowanej, z BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045423, jako spółką przejmującą.
Akcjonariusz Park Handlowy Kwadrat S.A. może zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 i 6 k.s.h., tj.:
a. Planem połączenia BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A.,
b. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane,
c. projektem uchwały Walnego Zgromadzenia BIAZET S.A. w sprawie: połączenia BIAZET S.A. (spółki przejmującej) i Park Handlowy Kwadrat S.A. (spółki przejmowanej) oraz wyrażenia zgody na Plan połączenia tych spółek,
d. projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Park Handlowy Kwadrat S.A. w sprawie: połączenia BIAZET S.A. (spółki przejmującej) i Park Handlowy Kwadrat S.A. (spółki przejmowanej) oraz wyrażenia zgody na Plan połączenia tych spółek,
e. ustaleniem wartości majątku spółki przejmowanej – Park Handlowy Kwadrat S.A. na dzień 1 listopada 2022 roku,
f. oświadczeniem BIAZET S.A. zawierającym informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
g. oświadczeniem Park Handlowy Kwadrat S.A. zawierającym informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
w siedzibie Park Handlowy Kwadrat S.A. w Białymstoku przy ul. Gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-16:00, w terminie od dnia 29 września 2023 roku do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Park Handlowy Kwadrat S.A. podejmującego uchwałę w sprawie połączenia spółek. Walne Zgromadzenie Park Handlowy Kwadrat S.A. podejmujące uchwałę w sprawie połączenia spółek planowane jest na dzień 30 października 2023 roku, godz. 14:00. Plan Połączenia, zgodnie z treścią art. 500 § 21 k.s.h., nieprzerwanie, do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Park Handlowy Kwadrat S.A. podejmującego uchwałę o połączeniu spółek udostępniony będzie bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Park Handlowy Kwadrat S.A. pod adresem: http://parkhandlowykwadrat.pl/?page_id=10, a także na stronie internetowej BIAZET S.A. pod adresem: https://www.biazet.pl/pl/polaczenie_spolek/
Z uwagi na bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia wraz z załącznikami na stronie internetowej Park Handlowy Kwadrat S.A. dostępnej pod adresem http://parkhandlowykwadrat.pl/?page_id=10 niniejsze zawiadomienie nie zawiera numeru Monitora Sądowego i Gospodarczego, o którym mowa w art. 504 § 2 pkt 1) k.s.h., a adres strony internetowej, na której można zapoznać się z Planem Połączenia.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Akcjonariat